POWRÓT do poprzedniej strony

Logo Centrum Zabawy i Edukacji Karuzella

 

Metoda twórczego myślenia J. Osborne

 

Metoda znana także pod nazwami: burza mózgów, giełda pomysłów, fabryka pomysłów, sesja wartościowania - może być stosowana jako rozgrzewka twórcza przed określonym zadaniem lub jako metoda rozwiązywania problemów albo definiowanie pojęć przez skojarzenia.

 

Zgodnie z założeniami metody po przedstawieniu przez nauczyciela problemu wszyscy uczestnicy zajęć mają prawo zgłaszać swoje pomysły, które na tym etapie nie podlegają ocenie. Ważna jest duża ilość pomysłów oraz spontaniczność i poczucie bezpieczeństwa podczas ich zgłaszania (dziecku nie grozi wyśmianie za nietrafiony pomysł). Celem fabryki pomysłów jest uczenie logicznego myślenia oraz właściwych skojarzeń, ale także kształcenie takich cech jak kreatywność, innowacyjność, nieszablonowe myślenie, a dodatkowo odwaga w wyrażaniu własnych opinii.

 

Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem ich przydatności w pracy.

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

 

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Przedszkolaki, aktywnie słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne w pozycji siedzącej lub naśladują proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. Poprzez kontakt dziecka z wartościową muzyką kształtuje się jego

 

wrażliwość i gust muzyczny, a cała osobowość rozwija się harmonijnie i wielostronnie.

 

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

 

Dzięki tej metodzie dzieci poznają nowe sposoby wyrażania siebie i swoich odczuć poprzez ruch własnego ciała zgodnie z rytmem muzyki i z wykorzystaniem własnej wyobraźni. Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo-naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno-tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się w małe układy.


Dzięki tej metodzie dzieci doskonalą umiejętności związane z:

 • orientacją przestrzenną,

 • wyczuciem własnego ciała, jego ciężaru i siły,

 • płynnością ruchów,

 • współdziałaniem z partnerem i grupą.

 

 

 

Edukacja matematyczna metodą profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

 


Metoda ta jest wykorzystywana w naszym przedszkolu w pracy z grupą cztero- i pięciolatków (grupą Sówek).


Zgodnie z tą koncepcją najważniejsze w edukacji jest nawiązanie do osobistych doświadczeń dziecka. To one stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności.

 

Program edukacji matematycznej obejmuje następujące kręgi tematyczne:

 

 •  orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania,
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • klasyfikacja,
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia,
 • mierzenie płynów,
 • intuicje geometryczne,
 • konstruowanie gier przez dzieci.

 

Korzyści wynikające ze stosowania tej metody to:

 • rozwój umiejętności matematycznych,
 • dobre przygotowanie do nauki matematyki w szkole,
 • rozpoznanie i stymulowanie uzdolnień matematycznych u dzieci,
 • ćwiczenie odporności emocjonalnej,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

 

 

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

 

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie prowadzą do zharmonizowania rozwoju psychoruchowego dziecka, dlatego jest to doskonały sposób na przygotowanie przedszkolaka do późniejszej nauki czytania i pisania.

 

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne, wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie oraz integrację funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych).

 

Cele MDS to także kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) oraz świadomości przestrzeni. Metoda reprezentuje polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

MDS kładzie nacisk na trzy elementy:

 

 • element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe (przykładem mogą być ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki czy ruchy wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych);

 • element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

 •  element wzrokowy to ćwiczenia związane z odwzorowywaniem znaków graficznych (na przykład wzorów literopodobnych, w dalszej kolejności liter i znaków matematycznych).

Pedagogika zabawy - odwołuje się do najbardziej źródłowych cech zabawy, zapewniając:

 

 • dobrowolność uczestnictwa,
 • brak rywalizacji w grupie,
 • zaangażowanie wszystkich poziomów komunikowania,
 • wykorzystanie różnorodnych środków wyrazu,
 • wyzwolenie pozytywnych przeżyć, radość u najmłodszych.

 

Metoda ta ukierunkowuje organizowanie codziennych działań pedagogicznych. Za pomocą prostych przedmiotów dziecko przenosi się w świat fantazji, bawi się, poszerza wiedzę o świecie i zdobywa nowe umiejętności.

 

Ważnym elementem działań pedagogicznych są zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, gest, taniec, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne. Dużą wagę przywiązuje się do zabaw integrujących grupę, co szczególnie istotne jest w okresie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.

 

 

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN. Wykorzystujemy uznane i sprawdzone metody pracy z dziećmi.

METODY PRACY Z DZIEĆMI W KARUZELLI

Icons made by www.flaticon.com/authors/smashicons

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona utworzona przez 

www.karuzella.edu.pl